Hotel Libero***
Plzeňská 577/25, Praha 5
IČO: 098 284 01


GDPR – Hotel Libero***

Informace o rozsahu a účelu zpracování osobních údajů a právech subjektů údajů

• Za účelem splnění svých povinností vyplývajících společnosti Nana Group s.r.o. ze zákona č. 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů, si Vás tato, jako správce zpracovávající Vaše osobní údaje, dovoluje
informovat o podrobnostech jejich zpracování a Vašich právech souvisejících s jejich zpracováním.
Společnost Nana Group s s.r.o. zpracovává Vaše osobní údaje pouze za účelem realizace objednávek,
rezervací, uzavírání a plnění smluv týkajících se jí nabízených a poskytovaných služeb, a dále v
případech jí zákonem uložených, a to zejména zákonem o místních poplatcích, za účelem výběru
poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, anebo poplatku z ubytovací kapacity, a zákonem o pobytu
cizinců, kdy je poskytnutí osobních údajů povinné.

• Ve výše uvedených případech je společnost Nana Group s.r.o. v souladu s ustanovením § 5 odst. 2
písm. a), b) a e) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, oprávněna zpracovávat Vaše
osobní údaje i bez Vašeho souhlasu.

• Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v zákonem vyžadovaném rozsahu nebo v rozsahu nezbytně
nutném, zahrnují základní kontaktní údaje a identifikační údaje fyzické osoby. Osobní údaje zpracovává
společnost Nana Group s.r.o. jako správce, případně její smluvní zpracovatelé, automatizovaně nebo
jinými prostředky. Jakékoli osoby, které přijdou do styku s osobními údaji, jsou povinny zachovávat
mlčenlivost o poskytnutých osobních údajích i o bezpečnostních opatřeních k jejich ochraně. Jejich
povinnost trvá i v případě ukončení jejich právního vztahu se společností Nana Group s.r.o., popřípadě
jejím smluvním zpracovatelem.

• V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů si Vás Nana Group s.r.o. dále dovoluje
upozornit na Vaše práva souvisejícími se zpracováním, a sice:

o právo na přístup k osobním údajům;

o právo na opravu osobních údajů;

o právo žádat o vysvětlení a odstranění vzniklého stavu v případě, že dochází ke zpracování osobních
údajů v rozporu se zákonem;

o právo uplatňovat náhradu škody nebo nemajetkové újmy, pokud dojde k jejich vzniku v důsledku
zpracování osobních údajů

Hotel Libero***
Plzeňská 577/25, Praha 5
IČO: 098 284 01

GDPR – Hotel Libero***

Information about the scope and purpose of data processing and the rights of the subject

• In order for Nana Group s.r.o. to fulfil their obligations arising from Act No. 101/2000 Coll., on
personal data protection, we hereby inform you, as the administrator of your personal data processing,
about the details of its treatment and your rights related to its treatment.
Nana Group s.r.o. processes your personal data only for the purpose of orders, reservations, and
administering contracts relating to offered and provided services, and also where imposed by law,
namely the law on Local Fees for the purpose of fees for spa or recreational stays or charges for
accommodation, and the law on foreigners, where the provision of personal data is obligatory.

• In the above cases, Nana Group s.r.o., in accordance with the provisions of § 5 para. 2 point a), b),
and e) of Act No. 101/2000 Coll., on the protection of personal data, may process your personal data
even without your consent.

• Personal data is processed only in the extent required by law, or to the extent strictly necessary,
including basic contact information and the identification data of individuals. Personal data processed
by Nana Group s.r.o. as an administrator, or its contractual processors, may be automatic or other
means. Any persons who come into contact with personal data are obliged to maintain confidentiality
of the personal data and security measures to protect it. Their obligation continues even in the event
of termination of their legal relationship with Nana Group s.r.o., or its contractual processor.

• In relation to the processing of your personal data by Nana Group s.r.o., we would also like to
highlight your rights related to the processing of your personal data, namely:

the right of access to personal data;

the right to correct personal data;

the right to ask for an explanation and to rectify a situation if it occursprocessing of personal data in
violation of the law;

the right to claim compensation or non-material damage if it arises due to the processing of personal
data