Hotel Libero***
Plzeňská 577/25, Praha 5
IČO: 098 284 01

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné smluvní podmínky (dále jen VOP) upravují vzájemný smluvní vztah mezi
Hotelem Libero***, který je provozován společností Nana Group s.r.o. (dále jen
poskytovatel nebo společnost) a klientem – fyzickou nebo právnickou osobou, která
ubytování v Hotelu jako objednatel objednává (dále jen objednatel).

V případě rozporu ustanovení smluv včetně standardizovaných smluv společnosti
a ustanovení VOP mají ustanovení těchto smluv přednost před ustanoveními VOP.

VOP se stávají součástí předsmluvních ujednání okamžikem zahájení těchto jednání
mezi poskytovatelem a objednatelem a součástí smluv okamžikem jejich uzavření.

Článek I.
Předsmluvní ujednání

1. Předsmluvní ujednání zahrnují objednání služeb, sjednávání jejich podmínek
a potvrzení konečné objednávky ze strany poskytovatele.

2. Objednávky služeb musejí být činěny v písemné formě a musí z nich být zřejmé,
kdo je činí a co je jejich předmětem (druh služeb, termíny, ceny apod.). Objednávky
musejí být zaslány příslušnému oddělení společnosti, tj. Obchodnímu
a rezervačnímu oddělení, příp. řediteli provozovny.

3. Podpisem objednávky, příp. potvrzením emailu, vyjadřuje poskytovatel
souhlas s poskytnutím objednaných služeb ve sjednaném rozsahu a tímto okamžikem
je smlouva uzavřena.

4. Budou-li objednatelem, příp. jím určenou osobou/zastupující osobou,
objednány dodatečně další služby, jsou poskytovatel i objednatel povinni postupovat
v souladu s tímto článkem. Poskytovatel se zavazuje učinit maximální úsilí pro
poskytnutí dodatečně požadovaných služeb, avšak jejich poskytnutí negarantuje.

Článek II.
Povinnosti smluvních stran

1. Uzavřením smlouvy vzniká poskytovateli povinnost poskytnout objednateli
služby ve smlouvě stanovené a objednateli povinnost tyto služby odebrat a uhradit
společnosti za jejich poskytnutí sjednanou cenu.

Článek III.
Nástup ubytování

1. Při nástupu ubytování se každý host v recepci hotelu prokáže občanským
průkazem či jiným dokladem totožnosti. Po splnění uvedených zákonných povinností
včetně vyplnění registrační karty (záznam pro cizineckou policii) recepce hosta
ubytuje a poskytne mu další informace k ubytování.

2. Nedílnou součástí těchto všeobecných obchodních podmínek je Ubytovací řád.

Článek IV.
Platební podmínky

1. Požaduje-li poskytovatel zálohu na objednané služby, je objednatel povinen
tuto zálohu společnosti řádně uhradit, tzn. ve výši a termínu splatnosti ve smlouvě
uvedeném; úhradou zálohy se rozumí připsání příslušné částky na bankovní účet
poskytovatele, není-li dohodnuto jinak. Nebude-li záloha objednatelem řádně
uhrazena, vyhrazuje si poskytovatel právo zrušit sjednanou rezervaci a požadovat po
objednateli odpovídající storno poplatky dle článku V těchto VOP.

2. Objednatel je povinen za ubytování uhradit sjednanou cenu. Objednatel se
zavazuje uhradit daňový doklad (fakturu) v hotovosti při ukončení ubytování nebo ve
lhůtě splatnosti
v něm uvedeném; není-li sjednáno jinak, činí lhůta splatnosti 14 dnů ode dne jeho
vystavení. Jakékoliv nesrovnalosti daňového dokladu (faktury) musí být objednatelem
reklamovány v písemné formě, a to do 5-ti kalendářních dnů od data jeho obdržení. V
případě, že je ze strany poskytovatele uznána reklamace daňového dokladu (faktury)
za oprávněnou, je splatnost předmětného daňového dokladu (faktury) odložena a
částka uvedená v reklamovaném daňovém dokladu (faktuře) bude splatná ve lhůtě
splatnosti uvedené v nově vystaveném daňovém dokladu (faktuře). Reklamovaný
daňový doklad (faktura), u kterého poskytovatel shledá reklamaci za neoprávněnou,
je předmětná částka splatná v termínu splatnosti uvedeném na reklamovaném
daňovém dokladu (faktuře).

3. Platba je považována za uhrazenou v okamžiku, kdy je připsána na bankovní
účet poskytovatele uvedený na daňovém dokladu (faktuře), není-li dohodnuto jinak.

4. V případě prodlení objednatele s úhradou platby za poskytnuté služby, má
poskytovatel právo požadovat po objednateli vedle zaplacení dlužné částky také úrok
z prodlení ve výši 0,5% z dlužné částky za každý započatý den prodlení počínaje prvním
dnem následujícím po dni splatnosti daňového dokladu (faktury) do jeho zaplacení.

5. Poskytovatel si vyhrazuje právo použít kteroukoliv platbu objednatele
k uhrazení jeho nejstarší pohledávky/ nejstarších pohledávek, kterou/ které má vůči
objednateli po lhůtě splatnosti. Poskytovatel je oprávněn použít blokované finanční
prostředky k úhradě všech neuhrazených částek vzniklých během pobytu i po odjezdu
hosta (např. nápoje z minibaru, konzumaci v restauraci, kavárně, porušení zákazu
kouření,…atd)

Článek V.
Storno podmínky

1. Stornem se vždy rozumí zrušení, odklad nebo úpravy potvrzené objednávky.

2. Storno je objednatel povinen uplatnit v písemné formě u osoby, se kterou byly
sjednávány podmínky smlouvy a není-li jí, u ředitele provozovny.

3. Stornuje-li objednatel objednané a potvrzené služby, je povinen zaplatit
poskytovateli storno poplatky podle cenových podmínek dané rezervace; storno
poplatky budou vypočítávány z ceny za stornované služby vč. DPH, a to následovně:

U individuálních rezervací
Do 7 dnů před očekávaným nástupem ubytování zdarma
6-5 dny před očekávaným nástupem ubytování 100% ceny první noci
5-4 dnů před očekávaným nástupem ubytování nebo v případě nedojezdu 100%
celkové ceny ubytování

NON REFUNDABLE REZERVACE- 100%

U Skupinových rezervací (3 a více pokojů)
Storno poplatky ve výši 75% celkové ceny objednaného ubytování a služeb uhradí
objednatel v případě, že provede storno objednávky ve lhůtě od 29 do 19 dnů před
termínem nástupu ubytování skupiny

Storno poplatky ve výši 100% celkové ceny objednaného ubytování a služeb uhradí
objednatel v případě, že provede storno objednávky ve lhůtě 18 dnů a méně před
nástupem ubytování skupiny a také v případě nedojezdu skupiny.

4. Cenou pokoje se pro účely těchto VOP rozumí cena za ubytování a bufetovou
snídani, magistrátní poplatek a DPH v zákonné výši.

5. Storno poplatek bude objednateli vyúčtován daňovým dokladem (fakturou) s
10-ti denní splatností. Nebude-li storno poplatek řádně uhrazen, je objednatel
povinen zaplatit poskytovateli vedle částky odpovídající storno poplatku též úrok
z prodlení ve výši 0,5% z dlužné částky za každý započatý den prodlení počínaje prvním
dnem následujícím po dni splatnosti storno poplatku do jeho zaplacení.

Článek VI.
Reklamace služeb

1. Reklamaci služeb poskytnutých poskytovatelem je objednatel povinen uplatnit
v písemné formě u osoby, se kterou byly sjednávány podmínky smlouvy a není-li jí, u
ředitele provozovny. Tato reklamace musí být uplatněna bezodkladně po zjištění
nedostatků služeb, nejpozději však den následující po posledním dni, ve kterém byly
objednateli předmětné služby poskytnuty. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Článek VII.
Odstoupení od smlouvy

1. Každá ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy odstoupit za podmínek
a z důvodů stanovených zákonem nebo smlouvou.

2. Poskytovatel je oprávněn odstoupit s okamžitou účinností od smlouvy (v celém
rozsahu nebo částečně) v případě, že objednatel poruší smlouvu podstatným
způsobem, nebo opakovaně poruší kteroukoliv povinnost ze smlouvy, nebo pokud
bude objednatel v prodlení s úhradou jakékoli dlužné částky o více než 10 dnů po
termínu splatnosti.

Článek VIII.
Jurisdikce

1. Ubytovaný host má právo podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu
určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:
Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: https://adr.coi.cz
Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou
spotřebitele, postupující podle zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve
znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů. Internetová stránka České
obchodní inspekce jewww.coi.cz.

2. V souladu s ustanovením § 1837 písmeno j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
ubytovanému jako spotřebiteli nevzniká právo na odstoupení od smlouvy o ubytování,
pokud ubytovací zařízení poskytuje plnění v určeném termínu.

Článek IX.
Souhlas se zasíláním obchodních nabídek

1. Objednatel souhlasí se zasíláním obchodních nabídek poskytovatelem, jež je
uskutečňováno v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách
informační společnosti, . Objednatel vyslovuje souhlas se zasíláním Obchodních
sdělení na svou emailovou adresu samotným odesláním poptávkového formuláře na
stránce poskytovatele. Tento souhlas má objednatel možnost kdykoliv zrušit.

Článek X.
Vyšší moc

1. Není-li poskytovatel při veškerém svém úsilí schopen dostát sjednaným
podmínkám v důsledku zásahu vyšší moci, má bez dalšího právo od smlouvy odstoupit,
nedohodnou-li se strany jinak. Vyšší mocí se rozumí zejména poškození hotelu a jeho zařízení
následkem živelných pohrom, v případě zásahu vyšší moci není objednavatel oprávněn uplatňovat
vůči poskytovateli žádné sankce či ekvivalentní nároky.

Článek XI.
Další ujednání

1. Smluvní strany berou na vědomí, že odpovědnost poskytovatele, objednatele
i klientů objednatele se řídí pravidly dle ust. § 2894 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník. Škoda bude nahrazena v penězích, nedohodnou-li se smluvní strany
jinak. V případě, že bude škoda způsobena klienty objednatele a klienti uplatněnou
škodu neuhradí, zavazuje se objednatel tuto škodu uhradit stejně, jako by ji způsobil
sám.

2. Poskytovatel je oprávněn při příjezdu klientů vyžadovat garanci ve formě
předautorizace platební karty, případně zálohy v hotovosti. Společnost se zavazuje při
odjezdu klientů a po vypořádání případných pohledávek dle tohoto odstavce tuto
kauci, případně její část, klientům vrátit.

3. Shledá-li společnost jednání objednatele či jeho klientů za hrubé porušení
ubytovacího řádu hotelu, má společnost právo, po projednání celé věci
s objednatelem, ukončit ubytování objednatele, příp. jeho klientů, bez náhrady, popř.
bez omezení práva ubytování naúčtovat.

4. Objednatel výslovně souhlasí s tím, že poskytovatel je oprávněn v souladu s
příslušnými obecně platnými právními předpisy, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, zpracovat a uchovat veškeré
informace a údaje, které mu pro účely zpracování objednávky poskytl.

5. Host bere na vědomí, že pro uložení cenností (v max. hodnotě 20000CZK.)
slouží bezpečnostní schránka, umístěná na pokoji nebo trezor na recepci (cennosti
v max.hodnotě 20000.). Hotel nezodpovídá za ztrátu nebo poškození cenností
ponechaných volně na pokoji a v hotelu mimo trezor.

6. Ve všech hotelových prostorách, mimo vymezených prostor k tomu určených,
je přísný zákaz kouření. V případě porušení tohoto zákazu má poskytovatel právo
účtovat hostům částku ve výši €200 za ohrožení požární bezpečnosti a hloubkové
čištění prostor.

7. Osobní věci, které si host zapomene v hotelu, budou hostovi zaslány na dobírku
Českou poštou na jeho náklady.

8. Všechny částky budou vytvářeny v CZK. Směnný kurz k cizím měnám se řídí denním
kurzem ČNB. V případě platby každou kartou se může směnný kurz lišit v závislosti na
kurzu použitém bankou, která platební kartu vydala.

9. Hotel (provozovatel) je oprávněn použít blokované finanční prostředky k úhradě všech
neuhrazených částek vzniklých během pobytu i po odjezdu hosta (např. nápoje z minibaru,
konzumaci v restauraci, kavárně, porušení zákazu kouření, či jiných obdobných případech).

10. Osobní věci, které si host zapomene v hostelu, budou hostovi zaslány Českou
poštou na jeho náklady (na dobírku)

11. Všechny částky budou vytvářeny v CZK. Směnný kurz k cizím měnám se řídí denním
kurzem ČNB. V případě platby každou kartou se může směnný kurz lišit v závislosti na
kurzu použitém bankou, která platební kartu vydala.

12. V případě, že host platí ubytování v hotovosti, tak je povinen uhradit při check-in
garanci ve výši 100% ubytování.

Článek XII.
Závěrečné ustanovení

1. VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1.4.2021

Poskytovatel platební brány

ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267
https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana

Platební metody

Platby kartou – přijímáme platební karty VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro, Diners Club, Apple Pay.

Bankovní převody – na platební bráně poskytujeme značky všech významných bank v Česku, na Slovensku a v Polsku, celkem kolem 50 bankovních domů.

Odložená platba – zákazník e-shopu má možnost nakoupit ihned, zaplatit později. Odložení platby až o 30 dnů je bezúročné. E-shop získá prostředky ihned po nákupu.

Apple Pay – na platební bráně je možné zaplatit pomocí Apple Pay. Služba se zobrazuje uživatelům Apple zařízení s prohlížečem Safari.